Mae WCVA wedi bod yn gweithio gydag aelodau ac ystod o bartneriaid i ddatblygu cynigion i greu cymunedau cryfach. O fewn hyn, mae gennym ddiddordeb arbennig yn yr hyn sydd angen digwydd er mwyn grymuso cymunedau yn fwy.

Beth a wnaethom?

emp communities cover cov w

Rydym wedi gweithio gydag ystod o rwydweithiau trydydd sector yng Nghymru i ysgogi trafodaeth yn y sector. Ymysg y rhain y mae  Cynghrair Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd EthnigPlant yng NghymruCymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu CymruCefnogi Trydydd Sector CymruUrdd Gobaith Cymru a Grŵp Cydraddoldeb Cymru. Rydym hefyd wedi manteisio ar wybodaeth, profiad a rhwydweithiau ein  Gwasanaeth Cefnogi Cymunedau yn Gyntaf a gafodd ei ddarparu gan WCVA rhwng 2009 a mis Mawrth 2018.

I gefnogi syniadau cychwynnol, fe wnaethom ddatblygu  papur trafod ar y cyd â Talwrn. Roedd yn cynnwys nifer o gwestiynau i'n helpu i fynd ati i feddwl. 

Fe wnaethom gynnal nifer o sesiynau trafod arlein ac wyneb yn wyneb dros yr haf a'r hydref yn 2017. Roedd y rhain yn cynnig cyfle i rannu a thrafod gwahanol syniadau o'r sector drwyddo draw a'r tu hwnt. Mae hyn yn cynnwys ein panel trafod yn stondin WCVA yn Eisteddfod Genedlaethol 2017.

Fe wnaethom lansio cyfres o flogiau ar thema cymunedau cryf, gan ddechrau drwy edrych ar sut y gall angorau cymunedol fod yn allweddol i weithredu lleol. Rydym wrth ein boddau ag adborth, felly os oes gennych unrhyw safbwyntiau i'w rhannu, gadewch sylw ar flog neu ebostiwch help@wcva.org.uk.

Rydym yn awyddus hefyd i greu cysylltiadau ag eraill yn y maes hwn, felly, cysylltwch os ydych chi'n gweithio ynddo. Er enghraifft, rydym wedi cynnal dwy sesiwn ford gron gydag Ymddiriedolaeth Carnegie UK i drafod goblygiadau ei gwaith  Turnaround Towns i drefi yng Nghymru.

Byddwn yn parhau i fonitro datblygiadau yn y maes hwn, a rhown wybod i'r sector am unrhyw gyfleoedd pellach i sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn clywed ei lais. Adroddiad o'r enw Grymuso Cymunedau, sy'n amlinellu chwe egwyddor i greu cymunedau grymus ledled Cymru.

 

 

Cael gwybod mwy

Gwrandewch ar ein cyfres podlediad

Dilynwch y gweithgareddau drwy'r hashnod Twitter #CymunedauCryf.

Gwyliwch ein blogiau fideo ar Gymunedau Cryf

Cysylltwch â Anna Nicholl.