A hoffai’ch grŵp neu’ch mudiad chi ddatblygu prosiect amgylcheddol? Os felly, gall Buddsoddi yn Natur Cymru eich cyfeirio at adnoddau, cymorth a chyllid!

Rhaglen gan Lywodraeth Cymru yw Buddsoddi yn Natur Cymru (yn flaenorol Environet Cymru) sy'n cefnogi unrhyw grŵp cymunedol neu fudiad trydydd sector sydd am ddechrau neu ddatblygu prosiect amgylcheddol. Rydym yn cynnig gwasanaeth cymorth a gwybodaeth dros y ffôn a gallwn eich cyfeirio at adnoddau i'ch helpu i ddechrau neu gryfhau gweithgareddau amgylcheddol.

Home Page 

Ar gyfer pwy mae Buddsoddi yn Natur Cymru?

Mae Buddsoddi yn Natur Cymru yma i gefnogi staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr unrhyw grŵp cymunedol neu fudiad trydydd sector yng Nghymru sydd am ddechrau prosiect amgylcheddol neu ddatblygu prosiect sydd eisoes yn bodoli ymhellach.


Pam datblygu prosiect amgylcheddol?

Mae pobl yn dechrau prosiectau amgylcheddol am sawl rheswm - gwarchod bywyd gwyllt; creu neu wella mannau gwyrdd lleol; lleihau biliau ynni neu ailgysylltu â byd natur. Yn aml, mae'r prosiectau hyn yn cynnig buddion mawr i sgiliau, llesiant a chynhwysiant cymunedol - yn ogystal ag i gyfrif banc mudiad. Bydd y prosiectau hyn hefyd yn helpu Cymru tuag at ei hail Nod Llesiant - Cymru Gydnerth  gydag ecosystemau iach gweithredol a'r gallu i addasu i newid.

Mae cymunedau a chyrff trydydd sector eisoes yn chwarae rhan allweddol yn codi ymwybyddiaeth o rai o'n heriau amgylcheddol mwyaf, ac yn gweithredu arnynt, heriau megis y newid yn yr hinsawdd, colli rhywogaethau a defnydd anghynaliadwy o adnoddau. Maent hefyd yn ffurfio ffynhonnell ardderchog o wybodaeth, syniadau a dysg a all helpu i ysbrydoli a chefnogi eraill i ddatblygu gweithgareddau amgylcheddol hefyd.
 

Beth sydd ar gael?

Nod Buddsoddi yn Natur Cymru yw rhannu a hyrwyddo'r ddysg hon drwy rwydweithio, digwyddiadau rhanbarthol a chymorth arlein ac ar y ffôn. Gyda'n gilydd, gall hyd yn oed camau bach, gyda'r cyngor a'r cymorth cywir, gael effaith enfawr felly dechreuwch arni heddiw!

Darllenwch ein hadnoddau i ddechrau:

INC - MS4N Button (Welsh)
Gwneud Lle i Fyd Natur
INC - Greening Button (Welsh )
Gwyrddio'ch Mudiad

INC - Climate Button (Welsh)
Y Newid yn yr Hinsawdd

 

Cysylltu â ni:

Os oes gennych syniad penodol am brosiect amgylcheddol yr hoffech ei ddechrau neu ddod o hyd i bartneriaid, adnoddau a chyllid ar ei gyfer, cysylltwch â ni. Fe fyddem wrth ein boddau o glywed gennych! Ebost: inc@wcva.org.uk

Fb LogoTwitter -iconMail 2

 

INC - LogoWG_Funded _port _mono