Cynghrair Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

people

Sefydlwyd y Gynghrair Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn 2004. Ei diben yw galluogi mudiadau sy'n gweithio ym maes cydraddoldebau a hawliau dynol i gydweithio, rhannu gwybodaeth ac arferion da a dylanwadu ar bolisïau, sy'n effeithio ar brofiadau pobl sy'n wynebu triniaeth anghyfartal a gwahaniaethol yng Nghymru. Cyflawnir hyn drwy gydweithio ar nifer bychan o faterion allweddol yr ydym yn rhannu pryder yn eu cylch. Rhestrir isod enghreifftiau o waith y mae'r Gynghrair wedi'i gynnal yn ddiweddar ynghyd â chofnodion cyfarfodydd.

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) sy'n gyfrifol am hwyluso'r rhwydwaith, sydd â thros 90 o aelodau ar hyn o bryd. Mae aelodaeth yn agored i bob mudiad trydydd sector sy'n gweithio ym maes cydraddoldebau a hawliau dynol. Mae'r Gynghrair yn cwrdd bob chwarter gyda chynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru a'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn mynychu mwyafrif y cyfarfodydd i roi diweddariad ar eu gweithgaredd.

Cadeirydd: Cath Lewis, Plant yng Nghymru

Is-gadeirydd: Sheila Hendrickson-Brown, C3SC

Os oes gennych mewn ymuno anfonwch air at Lilla Farkas llfarkas@wcva.cymru

Papurau

Papers

2018

2017