News ticker

Gwirfoddolwyr yw anadl einioes mudiadau gwirfoddol a chymunedol yng Nghymru. Maent yn cynnig gymaint o fuddion i fudiadau ond mae recriwtio gwirfoddolwyr a dal gafael arnynt yn golygu creu amgylchedd positif a chefnogol.

daflenni gwybodaeth sy'n ymdrin ag ystod eang o bynciau a chyngor, i bolisïau enghreifftiol adnoddau, gwybodaeth am arian grant a mwy. Os ydych yn gweithio gyda gwirfoddolwyr yng Nghymru, rydym yma i'ch cefnogi.

Sut y gallwn helpu
Yma yn CGGC rydym yn gweithio gyda Chanolfannau Gwirfoddoli, Cynghorau Gwirfoddol Sirol, mudiadau sy'n recriwtio gwirfoddolwyr, Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus eraill i wireddu potensial gwirfoddoli yng Nghymru.

Hoffem weld:

  • Rhagor o bobl a chymunedau yn elwa o wirfoddoli
  • Gwirfoddolwyr yn ennill sgiliau o'u datblygiad personol eu hunain
  • Mwy o allu gan fudiadau i recriwtio, cefnogi a chynnwys gwirfoddolwyr
  • Proffil uwch a mwy o gydnabyddiaeth i wirfoddoli
  • Gwell eiriolaeth ac arweinyddiaeth strategol ar gyfer gwirfoddoli 

Gwnawn hyn mewn dwy ffordd:

  • Darparu gwybodaeth a chynorthwyo mudiadau i recriwtio a lleoli gwirfoddolwyr gan gydweithio'n agos â Chanolfannau Gwirfoddoli a Chynghorau Gwirfoddol Sirol i wneud Cymru'n'genedl wirfoddoli'gryfach fyth.
  • Gwella ansawdd rheoli gwirfoddolwyr drwy gyngor ar arfer gorau gan gynnwys ynglŷn â diogelu, hyfforddiant wedi'i achredu a chymorth i reolwyr gwirfoddolwyr, cyrsiau i'r gymuned wirfoddoli ac adnoddau lu i gefnogi datblygiad personol gwirfoddolwyr a helpu mudiadau sy'n cynnwys gwirfoddolwyr.

Dwi eisiau gwirfoddoli
Os ydych yn ystyried gwirfoddoli mae dau lwybr i chi eu dilyn i gymryd rhan mewn gweithgareddau a phrosiectau cyffrous a helpu cymunedau mewn sawl ffordd: 

  • Mae'n hawdd dod o hyd i gyfle gwirfoddoli sy'n gweddu i'ch diddordebau, eich sgiliau a'ch argaeledd. Ewch i www.gwirfoddolicymru.net i gael gweld beth sydd ar gael.
  • Neu os yw'n well gennych siarad â rhywun a all eich helpu i ddod o hyd i leoliad addas gallwch ymweld neu gysylltu â'ch canolfan wirfoddoli leol.

Cynnwys pobl ifanc fel gwirfoddolwyr
Os ydych yn fudiad neu'n brosiect sy'n awyddus i gynnwys pobl ifanc fel gwirfoddolwyr, gallwn eich helpu mewn sawl ffordd, megis datblygu a hyrwyddo cyfleoedd gwirfoddoli i bobl ifanc.

Grantiau dan Arweiniad Pobl Ifanc
Ledled Cymru, rydym yn ariannu 19 o baneli pobl ifanc sy'n dosbarthu grantiau bach i bobl ifanc ddylunio, datblygu a darparu eu prosiectau gwirfoddoli a gweithredu cymdeithasol eu hunain i bobl ifanc eraill. Cliciwch yma i gael gwybod mwy.

Straeon gwirfoddoli
Os nad ydych yn siwr pa fath o gyfle gwirfoddoli yr hoffech fod yn rhan ohono, efallai y bydd y straeon hyn o brofiadau gwirfoddoli go iawn pobl yn rhoi syniad i chi.

Gwobrau a chydnabyddiaeth
Ffordd wych o ddathlu'ch llwyddiannau gwirfoddoli yw cofrestru ar wefan Gwirfoddoli Cymru i gofnodi'ch oriau gwirfoddoli er mwyn nodi cerrig milltir arbennig (50, 100, 200, 500 a 1000 awr). Wrth gyflawni'r oriau hynny, gwobrwyir bathodynnau digidol. Gallwch lawrlwytho tystysgrifau sy'n dangos eich llwyddiannau. Sicrhewch fod y mudiad yr ydych yn gwirfoddoli ynddo wedi cofrestru ar y system newydd i'ch galluogi i ddechrau cyfrif eich oriau gwirfoddoli.

Gwirfoddoli