Mae ein cwrs achrededig yn rhoi mwy o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth i chi o ddamcaniaeth ac ymarfer ymgysylltu.

Public engagement 719

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

 

Amcanion

Wedi'i achredu gan Agored Cymru

Darparu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth well o ymgysylltu cyfranogol.

Cynnwys

Mae'r trydydd sector bob amser yn ceisio cysylltu â chynulleidfaoedd newydd fel y gallwn eu cynnwys yn ein sgyrsiau. Nod y cwrs modiwlar cynhwysfawr hwn yw darparu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth well o ymgysylltu cyfranogol. Byddwch yn ennill sgiliau amrywiol yn ogystal â meithrin eich hyder wrth ennyn diddordeb dinasyddion a'r gymuned. Ceir pedwar modiwl annibynnol yn y cwrs a gynhelir dros ddeuddydd.

Gallwch wneud pob un o'r pedwar modiwl, neu dim ond y rheini sy'n eich diddori fwyaf. Os ydych yn gwneud y pedwar modiwl cewch ddewis gwneud trydydd diwrnod sy'n sicrhau achrediad.

Cynhelir modiwlau un a dau ar ddiwrnod cyntaf y cwrs.

  • Mae modiwl un yn canolbwyntio ar gynllunio gweithgarwch ymgysylltu gan gynnwys pam mae ymgysylltu yn bwysig, â phwy i ymgysylltu ac ymgysylltu â grwpiau nas clywir eu llais yn aml.
  • Mae modiwl dau yn fwy ymarferol gan ganolbwyntio ar sgiliau hwyluso a thechnegau cyfranogol i ennyn diddordeb.

Cynhelir modiwlau tri a phedwar ar yr ail ddiwrnod.

  • Mae modiwl tri yn dysgu techneg gyfranogol i ddadansoddi data ansoddol o broses ymgynghori ac i lunio casgliadau ac argymhellion ystyrlon o'r dadansoddiad hwn. Mae hefyd yn edrych ar ffyrdd o roi adborth ar ôl ymgynghori.
  • Mae'r pedwerydd modiwl, sef yr un olaf, yn helpu cyfranogwyr i sicrhau'r arfer gorau wrth ennyn diddordeb y cyhoedd. Mae'n cyfeirio at fodelau ymgysylltu damcaniaethol ac yn dangos sut i ddefnyddio Pecyn Cymorth Cyfranogaeth Cymru i werthuso gweithgarwch ymgysylltu.

Byddwch yn dysgu am offer amrywiol ac yn cael cyfle i roi rhai dulliau ar waith. Os ydych yn mynd ymlaen i'r trydydd diwrnod, byddwch yn arddangos dull cyfranogol fel rhan o'ch asesiad, ac yn llunio casgliadau ac argymhellion o ddata ansoddol mewn ffordd strwythuredig. Ar ôl yr hyfforddiant, bydd gofyn i gyfranogwyr sydd am ennill achrediad gyflwyno darn o waith i gael ei asesu.

Ynglŷn â'r hyfforddwr

Ganed Alain Thomas, y prif ymgynghorydd, ym Merthyr Tudful, ym 1954. Mae ganddo 12 mlynedd o brofiad fel ymarferydd datblygu cymunedol ac mae e' wedi bod yn ymgynghorydd datblygu cymunedol ers 1989. Mynychodd Ysgol Uwchradd Afon Taf ym Merthyr Tudful ac mae ganddo radd anrhydedd (Prifysgol Cymru Aberystwyth) a chymwysterau ôl-raddedig mewn Gweinyddiaeth Gymdeithasol (Prifysgol Manceinion), a Gwaith Cymdeithasol Cymunedol (Prifysgol Cymru Abertawe).

Sefydlwyd Alain Thomas Consultancy ym 1989 i ddarparu cymorth costeffeithiol a hyblyg i fudiadau o bob math sy'n ymwneud â datblygu cymunedol. Gall Alain Thomas Consultancy alw ar wasanaethau sawl ymgynghorydd cyswllt sy'n meddu ar sgiliau a phrofiad ategol. 

Canlyniadau dysgu

Drwy wneud y cwrs byddwch yn:

  • Deall pwrpas ymgysylltu
  • Canfod rhanddeiliaid
  • Rhoi offer ymgysylltu amrywiol ar waith
  • Deall dulliau cyfathrebu effeithiol drwy gydol y broses ymgysylltu
  • Hwyluso gweithgareddau cyfranogol

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Rheolwyr a staff rheng flaen sy'n chwilio am hyfforddiant cynhwysfawr, achrededig mewn ymgysylltu â dinasyddion a'r gymuned.

Rhagor o wybodaeth

Codir ffi cofrestru o £21 y pen ar y rheini sy'n cofrestru i gwblhau'r asesiad Agored Cymru