Modiwl cyntaf ein cwrs ennyn diddordeb y cyhoedd i’ch helpu i ddeall pwy i’w dargedu, gan gynnwys grwpiau anodd eu cyrraedd.

PE Module 1

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

 

Amcanion

Bydd y cwrs hwn yn rhoi dealltwriaeth i chi o sut i gynllunio rhaglen ymgysylltu â'r cyhoedd, pam mae'n bwysig, â phwy i ymgysylltu, gan gynnwys grwpiau nas clywir eu llais yn aml.

Cynnwys

Does dim "bwled arian" wrth ennyn diddordeb y cyhoedd, ond mae yna gamau ymarferol y gellir eu cymryd i leihau neu ddymchwel unrhyw rwystrau. Bydd y cwrs hwn yn edrych ar ffyrdd gwahanol o gyrraedd rhanddeiliaid a all fod yn anodd cysylltu â nhw.

Mae'r cwrs yn dechrau drwy grynhoi cerrig milltir allweddol ym maes polisi sy'n diffinio cyd-destun unigryw Cymru ar gyfer ymgysylltu â'r cyhoedd. Mae'n ystyried pwy all fod eisiau ennyn diddordeb y cyhoedd a pham.

Byddwch yn defnyddio techneg gyfranogol i "ddadansoddi rhanddeiliaid" er mwyn canfod y mudiadau a'r grwpiau anffurfiol i'w cynnwys yn eich strategaeth ymgysylltu â'r cyhoedd, sut mae angen i chi ddwyn perthynas â nhw, pa rai ohonynt sy'n flaenoriaethau o ran ennyn eu diddordeb, a pha rai a all fod yn anodd cysylltu â nhw.

Mae rhan olaf y modiwl hwn yn cyflwyno trosolwg byr o'r broses ymgynghori ac yn cyfeirio at wahanol fodelau ymgysylltu (ymdrinnir yn fanylach â'r rhain ym modiwl 4).

Ynglŷn â'r hyfforddwr

Ganed Alain Thomas, y prif ymgynghorydd, ym Merthyr Tudful, ym 1954. Mae ganddo 12 mlynedd o brofiad fel ymarferydd datblygu cymunedol ac mae e' wedi bod yn ymgynghorydd datblygu cymunedol ers 1989. Mynychodd Ysgol Uwchradd Afon Taf ym Merthyr Tudful ac mae ganddo radd anrhydedd (Prifysgol Cymru Aberystwyth) a chymwysterau ôl-raddedig mewn Gweinyddiaeth Gymdeithasol (Prifysgol Manceinion), a Gwaith Cymdeithasol Cymunedol (Prifysgol Cymru Abertawe).

Sefydlwyd Alain Thomas Consultancy ym 1989 i ddarparu cymorth costeffeithiol a hyblyg i fudiadau o bob math sy'n ymwneud â datblygu cymunedol. Gall Alain Thomas Consultancy alw ar wasanaethau sawl ymgynghorydd cyswllt sy'n meddu ar sgiliau a phrofiad ategol. 

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs byddwch yn deall:

  • Pam mae ymgysylltu yn bwysig
  • Y rhesymau pam mae mudiadau a'r cyhoedd yn ymgysylltu
  • Â phwy i ymgysylltu mewn prosiect penodol
  • Y rhwystrau posib a all atal pobl rhag ymgysylltu a sut i'w goresgyn

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Rheolwyr a staff rheng flaen sydd am ddeall sut i gynllunio rhaglen ymgysylltu â'r cyhoedd.