Rhoi canfyddiadau’ch ymgynghoriad ar waith – bwrw iddi yn nhrydydd modiwl ein cwrs ennyn diddordeb y cyhoedd

PE Module 3

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

 

Amcanion

Bydd y cwrs hwn yn edrych ar ddefnyddio techneg gyfranogol i ddadansoddi data ansoddol o broses ymgynghori ac i lunio casgliadau ac argymhellion ystyrlon o'r dadansoddiad hwnnw. Mae hefyd yn edrych ar ffyrdd o roi adborth ar ôl ymgynghori.

Cynnwys

Mae ymgynghoriadau yn casglu barn y cyhoedd - ond yn aml y rhan bwysicaf o'r broses yw'r peth olaf a ystyrir. Nod y modiwl hwn yw galluogi i gyfranogwyr ddadansoddi'r data ansoddol a gasglir mewn ymarferion ymgynghori a dod i gasgliadau ystyrlon - a chynnwys y cyhoedd yn y canfyddiadau.

Mae'r cwrs hwn yn egluro proses dadansoddi data ansoddol - mae'n cyflwyno techneg gyfranogol i ddadansoddi'r math hwn o wybodaeth ac yn awgrymu proses systematig i lunio casgliadau a gwneud argymhellion. Byddwch wedyn yn rhoi'r prosesau hyn ar waith ar gyfer set o nodiadau o ymarfer ymgynghori, gan lunio casgliadau ohonynt ac argymell camau i'w cymryd yn y dyfodol yn seiliedig ar unrhyw gasgliadau.

Mae rhan olaf y modiwl hwn yn ystyried pam mae'n bwysig rhoi adborth ar ôl ymarfer ymgynghori ac yn edrych ar gryfderau a gwendidau gwahanol ffyrdd o roi adborth.

Ynglŷn â'r hyfforddwr

Ganed Alain Thomas, y prif ymgynghorydd, ym Merthyr Tudful, ym 1954. Mae ganddo 12 mlynedd o brofiad fel ymarferydd datblygu cymunedol ac mae e' wedi bod yn ymgynghorydd datblygu cymunedol ers 1989. Mynychodd Ysgol Uwchradd Afon Taf ym Merthyr Tudful ac mae ganddo radd anrhydedd (Prifysgol Cymru Aberystwyth) a chymwysterau ôl-raddedig mewn Gweinyddiaeth Gymdeithasol (Prifysgol Manceinion), a Gwaith Cymdeithasol Cymunedol (Prifysgol Cymru Abertawe).

Sefydlwyd Alain Thomas Consultancy ym 1989 i ddarparu cymorth costeffeithiol a hyblyg i fudiadau o bob math sy'n ymwneud â datblygu cymunedol. Gall Alain Thomas Consultancy alw ar wasanaethau sawl ymgynghorydd cyswllt sy'n meddu ar sgiliau a phrofiad ategol. 

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs byddwch yn deall:

  • Sut i gasglu a defnyddio data ansoddol dilys
  • Sut i lunio casgliadau ar ôl dadansoddi data ansoddol
  • Canfod a gwerthuso dulliau i roi adborth i'r cyhoedd

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Rheolwyr a staff rheng flaen sydd am ddeall sut i ddefnyddio data ansoddol o ymgynghoriadau â'r cyhoedd.