Mae modiwl olaf ein cwrs ennyn diddordeb y cyhoedd yn edrych ar sut i gynnal y safon wrth ymgysylltu drwy gadw at yr egwyddorion.

PE Module 4

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

 

Amcanion

Bydd y cwrs hwn yn ystyried sut i sicrhau bod eich arfer ymgysylltu â'r cyhoedd yn cael ei ddylunio'n effeithiol i wneud gwahaniaeth

Cynnwys

Mae modiwl olaf ein cwrs ennyn diddordeb y cyhoedd yn darparu fframwaith ymgysylltu damcaniaethol sy'n rhoi'r holl bethau a ddysgwyd yn y tri modiwl blaenorol yn eu cyd-destun. Mae'n edrych ar wahanol fodelau ymgysylltu ac yn amlygu egwyddorion allweddol arfer da wrth ennyn diddordeb y cyhoedd ynghyd â chamgymeriadau cyffredin.

Byddwch hefyd yn dysgu sut i ddefnyddio Pecyn Cymorth Gwerthuso Cyfranogaeth Cymru i werthuso a gwella'ch arfer ymgysylltu.

Ynglŷn â'r hyfforddwr

Ganed Alain Thomas, y prif ymgynghorydd, ym Merthyr Tudful, ym 1954. Mae ganddo 12 mlynedd o brofiad fel ymarferydd datblygu cymunedol ac mae e' wedi bod yn ymgynghorydd datblygu cymunedol ers 1989. Mynychodd Ysgol Uwchradd Afon Taf ym Merthyr Tudful ac mae ganddo radd anrhydedd (Prifysgol Cymru Aberystwyth) a chymwysterau ôl-raddedig mewn Gweinyddiaeth Gymdeithasol (Prifysgol Manceinion), a Gwaith Cymdeithasol Cymunedol (Prifysgol Cymru Abertawe).

Sefydlwyd Alain Thomas Consultancy ym 1989 i ddarparu cymorth costeffeithiol a hyblyg i fudiadau o bob math sy'n ymwneud â datblygu cymunedol. Gall Alain Thomas Consultancy alw ar wasanaethau sawl ymgynghorydd cyswllt sy'n meddu ar sgiliau a phrofiad ategol. 

Erbyn diwedd y cwrs byddwch yn deall:

  • Y gwahanol fodelau ymgysylltu ac arfer da yn y maes
  • Pryd y gall ymgynghori fod yn briodol a phryd y gall fod yn amhriodol
  • Sut i wella'ch proses ymgysylltu

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Rheolwyr a staff rheng flaen sydd am ddeall sut i sicrhau y cynhelir eu proses ymgysylltu â'r cyhoedd yn effeithiol.