Os oes unrhyw rai o gyrsiau ar-lein 3-SET wedi bod o ddefnydd i chi yn y gorffennol, mae gennym newyddion da i chi – maen nhw i gyd bellach ar gael heb gyfyngiadau amser, felly gallwch eu cwblhau ar adeg sy'n gyfleus i chi.

Mae'r cyrsiau ar-lein yma yn adnoddau defnyddiol i sefydliadau ddarparu hyfforddiant i nifer fawr o staff neu dim ond un person ar y tro, ac mae pob un yn rhad ac am ddim i sefydliadau sy'n cyflawni prosiectau a ariennir gan Ewrop, neu sydd â diddordeb mewn gwneud hynny.

Dyma'r cyrsiau sy'n cael eu cynnig gennym:

Themau Trawsbynciol

Nod

Nod y modiwl hwn yw rhoi trosolwg i gyfranogwyr o Themâu Trawsbynciol Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd 2014-2020.

Canlyniadau

Erbyn diwedd y modiwl hwn bydd cyfranogwyr wedi ennill dealltwriaeth gynhwysfawr o'r Themâu Trawsbynciol, gan gynnwys:

 • Beth yw'r Themâu Trawsbynciol
 • Sut i'w cynnwys yn eich prosiect
 • Pam y dylech eu cynnwys yn eich prosiect
 • Sut i ddarparu tystiolaeth o weithgaredd cysylltiedig â'r Themâu Trawsbynciol
 • Sut i ddefnyddio'r dogfennau canllaw ynglŷn â'r Themâu Trawsbynciol

 

Ymgysylltu Effeithiol

Nod

Nod y modiwl hwn yw rhoi crynodeb o'r broses ymgysylltu i gyfranogwyr, gan gynnwys dulliau ac offer i gefnogi ymgynghoriad effeithiol â rhanddeiliaid.

Amcanion

Erbyn diwedd y modiwl hwn bydd cyfranogwyr wedi ennill dealltwriaeth sylfaenol o'r broses ymgysylltu, gan gynnwys:

 • Pam y dylech ymgysylltu
 • Pryd mae'n briodol i ymgysylltu
 • Â phwy y dylech ymgysylltu
 • Sut y dylech ymgysylltu
 • Rhai o'r offer y gallwch eu defnyddio i ymgysylltu'n llwyddiannus

 

Sut i lunio cyllideb ar gyfer prosiect a ariennir gan yr UE

Nod

Nod y modiwl hwn yw rhoi dealltwriaeth ac awgrymiadau defnyddiol i gyfranogwyr ar sut i lunio cyllideb ar gyfer prosiect a ariennir gan yr UE.

Bydd y cwrs yn rhoi trosolwg o'r canlynol:

 • Sut i gael at arweiniad ar gynllun cyllido
 • Penawdau costau
 • Llinell amser cyllideb
 • Cyfraddau cyllid cyfatebol ac ymyrraeth
 • Opsiynau costau symlach

 

Cyflwyniad i Gaffael

Nod

Nod y modiwl hwn yw rhoi trosolwg i gyfranogwyr o gaffael mewn perthynas â chyllid Ewropeaidd yng Nghymru.

Canlyniadau

Erbyn diwedd y modiwl hwn bydd cyfranogwyr wedi ennill dealltwriaeth gynhwysfawr o gaffael, gan gynnwys:

 • Beth yw caffael
 • Beth yw'r gwahaniaeth rhwng awdurdod contractio a mudiadau nad ydynt yn awdurdod contractio
 • Y ffordd gywir o gaffael nwyddau a gwasanaethau ar gyfer eich prosiect Ewropeaidd
 • ble i gael rhagor o wybodaeth

 

Cyllid Cyfatebol

Nod

Nod y modiwl hwn yw rhoi trosolwg i gyfranogwyr o gyllid cyfatebol mewn perthynas â'r Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd yng Nghymru.

Canlyniadau

Erbyn diwedd y modiwl hwn bydd cyfranogwyr wedi cael dealltwriaeth gynhwysfawr o gyllid cyfatebol, gan gynnwys:

 • Beth yw cyllid cyfatebol
 • Beth y gellir ei ddefnyddio fel cyllid cyfatebol

 Ffurflen Archebu Bwtwm