Cynllun sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru yw Grantiau Gwirfoddoli Cymru, i hybu a gwella gwirfoddoli yng Nghymru.

TOP Outdoor Festival

Mae rownd grant 2019/20 bellach ar gau. I gael gwybodaeth am rowndiau grant yn y dyfodol cadwch lygad ar ein cylchlythyr gwirfoddoli.

Mae'r cynllun yn cael ei weinyddu gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) a'r bwriad yw cyflawni ymrwymiad y llywodraeth i ddod o hyd i gyfleoedd i fwy o bobl i wirfoddoli.

Ffyniant i Bawb
Rhoddir grantiau i brosiectau a all ddangos eu bod yn gallu cyfrannu at gyflawni strategaeth Llywodraeth Cymru, Ffyniant i Bawb, sy'n disgrifio nod hirdymor o greu Cymru sy'n ffynnu ac yn ddiogel, yn iach ac yn weithgar, yn uchelgeisiol ac yn dysgu, yn unedig ac yn gysylltiedig.

Mae'r strategaeth yn nodi pum maes blaenoriaethsydd â'r potensial i wneud y cyfraniad mwyaf i ffyniant a llesiant hirdymor, sef y blynyddoedd cynnar, iechyd meddwl gwell,tai, sgiliau a chyflogadwyedd a gofal cymdeithasol. Mae'r rhain yn feysydd lle y gwelwyd bod ymyrryd yn gynt a chynnig gwasanaethau mwy di-dor yn gallu gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl.

Bydd Grantiau Gwirfoddoli Cymru 2019/20 yn cefnogi prosiectau gwirfoddoli sy'n cyfrannu at gyflawni amcanion mewn un neu fwy o'r meysydd blaenoriaeth.

Mae'r cynllun grant hwn yn annog ac yn cefnogi gwirfoddoli ymhlith pobl ifanc ac mae canran o'r cyllid sydd ar gael wedi'i neilltuo i gefnogi prosiectau sy'n recriwtio gwirfoddolwyr ifanc 14-25 oed yn unig.