Mae masnachu yn ymwneud â gwerthu nwyddau neu wasanaethau ar y farchnad agored er mwyn creu incwm.

TradingWrth i fwy a mwy o fudiadau gwirfoddol a chymunedol geisio arallgyfeirio eu ffrydiau incwm er mwyn sicrhau cynaliadwyedd ariannol, mae incwm o fasnachu ar gynnydd. Erbyn hyn mae'r trydydd sector yn gwerthu nwyddau a gwasanaethau i'r cyhoedd, sy'n werth cyfanswm o £6.6 biliwn y flwyddyn*.

Gall masnachu gynhyrchu incwm gwerthfawr, annibynnol heb gyfyngiadau, a gwir gyfrwng i gefnogi annibyniaeth a thwf mudiadau.

Yn yr adran hon cewch wybodaeth am sut mae dechrau masnachu ac a yw masnachu yn opsiwn i'ch mudiad chi. Gallwch edrych hefyd ar yr adnoddau a'r deunyddiau ymarferol sydd ar gael i'ch helpu chi i ddatblygu eich syniadau masnachu.

Am gyngor a chyfarwyddyd ynghylch masnachu, cysylltwch â thîm cyngor cyllido WCVA neu eich cyngor gwirfoddol sirol lleol.