Cronfa newydd sy'n ymroddedig i'r rhai sy'n wynebu rhwystrau mewn cyflogaeth

Active Inclusion Fund at Work banner

Bydd y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol ar Waith yn cael ei rheoli gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) gyda chymorth ariannol posibl gan y Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd. Ei nod yw lleihau cyfraddau tangyflogaeth neu absenoldeb ymysg unigolion cyflogedig sydd â chyflyrau iechyd sy'n cyfyngu ar eu gallu i weithio (gan gynnwys camddefnyddio sylweddau neu alcohol) a/neu gyfrifoldebau gofal neu ofal plant.

Mae WCVA, fel Corff Cyfryngol, sy'n gweithredu ar ran Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, yn cynnig cyllid i ymgeiswyr yn y trydydd sector, y sector cyhoeddus a'r sector preifat yn rhanbarth Gorllewin Cymru a'r Cymoedd.

Mae'r gronfa gyllid yn mynd i'r afael â'r flaenoriaeth 'trechu tlodi drwy gyflogaeth gynaliadwy'. Wrth weithio gyda phobl a dangyflogir sy'n wynebu rhwystrau i gyflogaeth lawn oherwydd eu hiechyd neu sefyllfa deuluol, bydd eich prosiect yn gwneud cyfraniad arwyddocaol at drechu'r anawsterau strwythurol hynny sy'n wynebu economi a marchnad lafur Gorllewin Cymru a'r Cymoedd.

I wneud y cyfraniad hwn byddwch yn cefnogi cyfranogwyr i wneud y canlynol:

  • dychwelyd i'r gwaith ar ôl cyfnod o absenoldeb oherwydd cyflwr iechyd neu anabledd sy'n cyfyngu ar eu gallu i weithio;
  • gwella eu sefyllfa yn y farchnad lafur, ee... drwy gynyddu eu horiau, neu eu cyfradd cyflog; neu drwy wella eu telerau cyflogaeth megis contract parhaol neu hyd eu contract

ac ar yr un pryd fe fyddwch:

  • yn gefnogol i'w galluogi i oresgyn rhwystrau i gyflogaeth megis cyflyrau iechyd sy'n cyfyngu ar eu gallu i weithio, gwahaniaethu, allgáu cymdeithasol a digidol, materion iechyd meddwl, anableddau; dibyniaeth ar fudd-daliadau; diffyg hyder neu wybodaeth o gymorth sydd ar gael; cyfrifoldebau gofalu a diffyg gofal plant fforddiadwy

Gallech hefyd gefnogi mentrau bach neu ganolig sy'n gyflogwyr i wneud y canlynol:

  • gwella eu strategaethau cydraddoldeb ac amrywiaeth presennol neu fabwysiadu rhai newydd, cydymffurfio â deddfwriaeth ynghylch gweithio'n hyblyg a gwahaniaethu ar sail anabledd, cymorth gyda gwasanaethau ac arferion adnoddau dynol, ennill cydnabyddiaeth 'Hyderus o ran Anabledd' a chynlluniau eraill a hybu cyfraniad ac ysbryd cyflogeion.

Nid ydym yn pennu'r math o weithgaredd y gellir ei ddarparu - mae angen i chi ddangos i ni eich bod yn gwybod beth sy'n gweithio orau, gyda'r bobl rydych am weithio gyda nhw, yn yr ardaloedd rydych yn gweithredu ynddynt. Gallai'r gweithgareddau a gynigir gynnwys agweddau ar y canlynol:

  • Cymorth a mentora cymar i gymar; cefnogi staff i fod yn fentoriaid neu'n 'gyfeillion' i eraill mewn amgylchiadau tebyg
  • Cymorth i helpu cyflogwyr i ennill cydnabyddiaeth 'Hyderus o ran Anabledd'
  • Darparu gwasanaeth adnoddau dynol cyflawn i fentrau bach neu ganolig sy'n gyflogwyr
  • Cymorth i gyllidebu a rheoli arian
  • Eiriolaeth a mentora

Bydd un gwahoddiad i ymgeisio am gyllid, ac yn ystod y gwahoddiad hwnnw bwriedir dyrannu'r cyllid i gyd, sef tua £1.5 miliwn.

Amserlen:

Gobeithir lansio'r Gronfa Cynhwysiant Gweithredol ar Waith yn yr hydref 2018. 

Os ydych eisoes wedi cael eich cymeradwyo i weithio gyda grwpiau cyfranogwyr y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol ar Waith fe'ch gwahoddir i ymgeisio drwy eDendro Cymru.

Os nad ydych wedi cael eich cymeradwyo i weithio gyda grwpiau cyfranogwyr y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol ar Waith cyflwynwch holiadur cymhwysedd erbyn 1 Tachwedd 2018.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r tîm Cynhwysiant Gweithredol ar activeinclusion@wcva.org.uk neu Lein Gymorth 0300 111 0124

Rhaid cyflwyno pob Holiadur Cymhwysedd drwy'r system e-dendro arlein:  https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html