Wythnos i ddathlu ymddiriedolwyr a’r gwaith maent yn ei wneud.

Trustees Week_Welsh

 

 

 

 

Wythnos Ymddiriedolwyr yw'r achlysur blynyddol i dynnu sylw at y gwaith ardderchog mae ymddiriedolwyr yn ei wneud i'w helusennau, eu cymunedau a'r sector. Bydd digwyddiadau ledled y wlad yn dathlu llwyddiannau ymddiriedolwyr, ac yn amlygu cyfleoedd i chi chwarae rôl mewn elusen leol neu fudiad gwirfoddol ar lefel y bwrdd.

I ddathlu Wythnos Ymddiriedolwyr 2017 rydym yn cynnal nifer o ddigwyddiadau.....

Digwyddiad Lansio Wythnos Ymddiriedolwyr - 13 Tachwedd 2017, Caerdydd

Mae PWC yn lansio'r wythnos gyda digwyddiad brecwast ar y cyd â WCVA a Cynnal Cymru, gan dynnu sylw at waith ardderchog Ymddiriedolwyr ac amlygu cyfleoedd i bobl o bob cefndir gymryd rhan a gwneud gwahaniaeth. Bydd y sesiwn hon yn rhoi golwg dreiddgar werthfawr i chi ar y ffordd y mae gwaith Ymddiriedolwyr elusennau nid yn unig yn hanfodol i'r elusennau maent yn eu cefnogi ond hefyd yn gyswllt hollbwysig rhwng y trydydd sector a sectorau preifat; cyflogwyr a'u cyflogeion.

Perthynas effeithiol rhwng y Cadeirydd a'r Prif Weithredwr - 17 Tachwedd 2017, Caerdydd

Mae'r berthynas rhwng y Cadeirydd a'r Prif Weithredwr yn hanfodol i lywodraethu da mewn mudiad. Mae WCVA yn cynnal digwyddiad gyda Chymdeithas y Cadeiryddion, ACEVO a Blake Morgan yn arbennig i Gadeiryddion a Phrif Weithredwyr mudiadau trydydd sector yng Nghymru. Bydd y digwyddiad yn edrych ar sut i greu a chynnal perthynas weithio effeithiol, yn ogystal â sut i adnabod yr arwyddion perygl a gweithredu pan fo problemau yn y berthynas yn codi. Bydd y digwyddiad hefyd yn gyfle gwerthfawr i rwydweithio â Chadeiryddion mudiadau eraill yng Nghymru.

I gadw'ch lle am ddim yn y digwyddiadau uchod ebostiwch eventsadmin@wcva.org.uk

Llywodraethu Da

Rydym hefyd yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ar thema llywodraethu gyda'n partneriaid yn rhwydwaith Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn ystod yr wythnos.

Bydd y digwyddiadau yn edrych ar y datblygiadau rhanbarthol a chenedlaethol diweddaraf sy'n ymwneud â llywodraethu ac yn cynnwys siaradwyr ar y Cod Llywodraethu newydd i Elusennau a PQASSO, y nod ansawdd ar gyfer y trydydd sector

  • 14 Tachwedd 2017, Port Talbot
  • 16 Tachwedd 2017, Conwy
  • 8 Rhagfyr 2017, Sir Benfro

Mae mynediad rhad ac am ddim i'r digwyddiadau ac fe'u cynhelir rhwng 9.30am a 12.30pm.

Gallwch gael gwybod mwy a chadw'ch lle yma.

Digwyddiadau Lleol

Mae yna bedwar Cyngor Gwirfoddol Sirol ar bymtheg yng Nghymru a all gynnig cymorth lleol i ymddiriedolwyr. Dyma rai o'r digwyddiadau lleol sydd ar y gweill i nodi Wythnos Ymddiriedolwyr:

8 Tachwedd: Cynhadledd Llywodraethu, Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg

13 Tachwedd: Gêm Fwrdd Ddirgel Wythnos Ymddiriedolwyr, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys

14 Tachwedd: Sesiwn Briffio Ymddiriedolwyr, Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe

15 Tachwedd: Hyfforddiant Sgiliau Cadeirio, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys

16 Tachwedd: Rhwydwaith Ymddiriedolwyr, Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr

Beth rydym yn ei gynnig i ymddiriedolwyr

Mae WCVA yn cynnig ystod eang o gymorth i ymddiriedolwyr.  Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli i fod yn Ymddiriedolwr gwyliwch y fideo 2 funud yma i gael gwybod mwy.

Archwiliad Iechyd Llywodraethu Da

Rydym wedi creu gwiriad iechyd llywodraethu rhyngweithiol er defnydd byrddau ymddiriedolwyr. Mae'n becyn cymorth hunanasesu, ac yn adnodd ardderchog i'ch helpu i sicrhau bod eich mudiad yn cael ei lywodraethu yn y modd gorau posib. Gall hefyd gynorthwyo byrddau o unrhyw faint i ddangos eu trefn lywodraethu dda i gyllidwyr, buddiolwyr a rhanddeiliaid.

Adeiladu ar graig nid ar dywod

Dyna deitl ein cyhoeddiad poblogaidd arlein a ysgrifennwyd yn benodol ar gyfer ymddiriedolwyr, gan gynnig arweiniad ymarferol i gynorthwyo byrddau i ddelio gyda'u cyfrifoldebau rheoli, gan gynnwys cynllunio strategol, bod yn atebol am ddatblygiad y mudiad, rheoli pobl ac arian, a gwneud penderfyniadau er lles y mudiad gwirfoddol.

Y wobr am Lywodraethu Da

Bob blwyddyn, mae Gwobrau Trydydd Sector Cymru yn cynnwys categori yn benodol ar gyfer gwaith ymddiriedolwyr. Os yw'ch bwrdd yn rhedeg eich mudiad mewn ffordd benigamp, beth am ddweud wrthym amdano? Gallech ennill gwobr! Mae cyfnod enwebu Gwobrau Trydydd Sector Cymru 2017 ar agor ar hyn o bryd, ond brysiwch y dyddiad cau yw 10 Tachwedd 2017.

Y newyddion diweddaraf

Rydym yn rhoi'r newyddion diweddaraf i ymddiriedolwyr drwy ein gwefan, a hefyd yn ein cylchlythyr wythnosol i'n haelodau. Ymaelodwch yma er mwyn cael y cylchlythyr a'r buddion niferus eraill y mae aelodau WCVA yn eu mwynhau.

Gwybodaeth

Mae WCVA yn cynnig cyfoeth o adnoddau i helpu ymddiriedolwyr, gan gynnwys taflenni gwybodaeth a chyhoeddiadau yn ymdrin â phynciau amrywiol.

Mae rhagor o wybodaeth ar rôl Ymddiriedolwyr hefyd ar gael ar wefan y Comisiwn Elusennau.