Cenhadaeth WCVA yw darparu cymorth ac arweinyddiaeth o safon a llais dylanwadol i’r trydydd sector a gwirfoddoli yng Nghymru. Er mwyn cyflawni’r genhadaeth hon, mae angen i ni sicrhau ein bod yn cynrychioli’n gywir farn ac anghenion ein haelodau, defnyddwyr ein gwasanaethau a’r sector yn ei gyfanrwydd pryd bynnag y gallwn ni. I’n helpu ni gyda hyn, rydym yn eich annog i gyfranogi yn ein gwaith, mewn sawl ffordd.

'Have your say' imageAdborth: Oes yna broblem benodol sy'n achosi trafferthion i chi fel ymddiriedolwr? Neu a ydych yn credu bod yna ddiffyg gwybodaeth ar ryw faes penodol? Hoffwn eich helpu yn y ffordd orau bosib, felly, os oes nifer o ymddiriedolwyr yn codi'r un broblem drosodd a thro, byddwn yn edrych ar ffyrdd o ddatrys y broblem honno. Hefyd, mae angen i ni gael gwybod pan wnawn rywbeth yn dda neu pan fo angen i ni wella rhywbeth penodol i ymddiriedolwyr, felly, rydym yn eich annog i anfon eich adborth atom i'n helpu i fod y gorau y gallwn ni fod.

Ymgynghoriadau: Rydym bob amser yn ceisio sicrhau bod ymddiriedolwyr yn cael y cyfle i gyfrannu at ymgynghoriadau ar bynciau a allai effeithio arnynt neu ar y mudiad maent yn gweithio iddo. Rydym yn cyflwyno ymatebion i ymgynghoriadau amrywiol sydd o bwys i'r sector, a bob amser yn croesawu sylwadau gan ein haelodau a defnyddwyr ein gwasanaethau gan fod hynny'n ein helpu i wir adlewyrchu'ch barn a'ch anghenion mewn cysylltiad â'r pwnc dan sylw. Gallwch weld manylion yr ymgynghoriadau sydd ar hyn o bryd yn cymryd ymatebion yma.

Social mediaCyfryngau cymdeithasol: Dyma un o'r ffyrdd cyflymaf, rhataf a mwyaf effeithiol o roi gwybod i ni a phobl eraill gysylltiedig â ni beth sydd ar eich meddwl, neu'ch barn ar bwnc penodol. Gallwch ein dilyn ni ar Twitter i weld y trafodaethau diweddaraf am ddigwyddiadau a newyddion, neu i drydar am rywbeth a allai fod o ddiddordeb i'n dilynwyr eraill. Neu gallech ein 'hoffi' ar Facebook a gweld beth sydd wedi'i bostio a'i rannu yno; megis manylion sut y gallwch ymuno mewn menter newydd, lluniau o ddigwyddiad diweddar, neu ddolen i gyhoeddiad newydd a allai fod yn ddefnyddiol i chi. Ac os ydych yn flogiwr brwd gyda llawer i'w ddweud am eich profiadau fel ymddiriedolwr neu am bwnc sy'n berthnasol i eraill yn y trydydd sector yng Nghymru, byddwn wrth ein boddau'n clywed gennych! Dylid anfon blogiau at Simon Dowling, Ymgynghorydd Marchnata a Chyfathrebu, ar sdowling@wcva.org.uk. Ni ddylai'ch blog fod yn fwy na 400 gair, ac mae angen i chi gynnwys eich enw, eich swydd, enw'r mudiad rydych yn gweithio iddo a'ch manylion cyswllt.