Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am enillwyr ysbrydoledig gwobrau 2019 isod wedi ei trefnu fesul categori. Cafodd y gwobrau ei gyflwyno mewn seremoni yn yr Amgueddfa Genedlaethol, Caerdydd.

Gwobr ysgogi newid

Diabetes UK

Enillydd: Diabetes UK Cymru

Mae Diabetes UK Cymru wedi cael ei enwebu am ei waith ymgyrchu egnïol, sydd wedi arwain at newid sylweddol yma yng Nghymru i blant a phobl ifanc sydd â diabetes Math 1.  

Yn 2017, lluniodd y Gynghrair Gofal mewn Ysgolion lwyddiannus gyda nifer o elusennau a sefydliadau eraill, a fu'n grŵp ymgyrchu pwerus a llwyddiannus ar ran plant a chanddynt gyflyrau meddygol i gael y cymorth sydd ei angen arnynt yn yr ysgol, gan roi'r un cyfleoedd iddynt ag a roddir i'w cyfoedion.  

Lobïodd y Gynghrair Aelodau'r Cynulliad yn llwyddiannus i bwyso am welliant i'r Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol, a gyflwynwyd gan Darren Millar AC, a oedd yn cynnwys cyflyrau meddygol ochr yn ochr ag Anghenion Addysgol Arbennig ac Anableddau Dysgu.  

Ochr yn ochr â hynny, lansiodd yr elusen yr ymgyrch 'Know Type 1', gyda'r teulu Baldwin o Gaerdydd. Bu farw eu mab, Peter, yn 13 oed oherwydd bod ganddo ddiabetes Math 1 na chafodd ddiagnosis ohono. Mae'r ymgyrch hefyd yn anelu at godi ymwybyddiaeth o symptomau diabetes Math 1, er mwyn gallu rhoi diagnosis i blant yn gynt ac yn ddiogel. 

Cefnogodd Diabetes UK Cymru a'r Rhwydwaith Diabetes Plant a Phobl Ifanc y teulu wrth iddynt gyflwyno deiseb i Bwyllgor Deisebau'r Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys mewn cyfarfodydd â'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething AC. 

Ym mis Gorffennaf 2018, cyhoeddodd y Pwyllgor Deisebau adroddiad yn gwneud 10 argymhelliad i gynyddu'r achosion o ddiagnosis cynnar. Mae nifer ohonynt wedi'u rhoi ar waith yn y cyfamser, gan gynnwys yr argymhelliad y dylai pob bwrdd iechyd gytuno i fabwysiadu llwybr newydd ar gyfer rhoi diagnosis.   

Mae'r ymgyrch 'Know Type 1' wedi cael effaith enfawr, gyda mwy nag 1 filiwn o bobl wedi gwylio fideo BBC Wales y mae Beth Baldwin yn ymddangos ynddo. Anfonwyd pecynnau gwybodaeth i dros 1,400 o ysgolion a 400 o feddygfeydd ac at bob Aelod Cynulliad ac Aelod Seneddol yng Nghymru, ac mae'r gweithgaredd yn y cyfryngau print ac ar-lein wedi'i weld gan fwy na 100,000 o bobl ledled Cymru.  

Sally Taylor-Goodwin, Rheolwr Cyfathrebu 'Rydym wrth ein boddau bod Diabetes UK Cymru wedi ennill y gwobr Ysgogwr Newid yng Ngwobrau CGGC. Rydym yn gwybod bod ein gwaith yn gwneud gwahaniaeth i blant a theuluoedd ledled Cymru sy'n byw gyda diabetes Math 1. 

'Mae 'Know Type 1' wedi cael effaith uniongyrchol ar ymwybyddiaeth pobl o'r symptomau, gyda dwy fam yn cysylltu â ni ar ôl gweld eitem ar y newyddion ynghylch y ddeiseb er mwyn rhoi cydnabyddiaeth i'r teulu Baldwin a'r ymgyrch am sicrhau diagnosis diogel i'w plant. Mae ein hymgyrch yn un barhaus ac mae'n fraint gennym weithio gyda'r teulu Baldwin i helpu i greu gwaddol i'w mab, Peter; dim ond megis dechrau yw hyn.'

Yn y Rownd Derfynol:

Triniaeth Deg i Fenywod Cymru (FTWW)

Cwpan Digartref y Byd, Caerdydd 2019Gwobr ymddiriedolwyr rhagorol

Neuro Therapy winners image

Enillwyr: Y Ganolfan Niwrotherapi  

Mae'r Ganolfan Niwrotherapi yn cynnig cymorth a therapi ymarferol yng ngogledd Cymru i helpu i reoli symptomau ystod eang o gyflyrau niwrolegol dirywiol hirdymor gan gynnwys MS, Parkinson's, clefyd niwronau motor ac ME. 

Yn 2018, enillodd y Ganolfan Niwrotherapi y marc ansawdd Elusen Ddibynadwy (a elwid gynt yn nod barcud PQASSO), sef lefel o arfer da ym maes llywodraethu, darparu gwasanaethau a monitro canlyniadau yn y sector gwirfoddol. Mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr wedi'i enwebu am chwarae rhan hanfodol yn y broses o annog staff y Ganolfan i gyrraedd y safon bwysig hon, ac mae hyn wedi rhoi sylfaen gref i'r elusen ar gyfer y dyfodol. 

Mae nifer o'r Ymddiriedolwyr yn defnyddio gwasanaethau'r elusen, ac maent wedi ymroi llawer o amser ac ymdrech i helpu i gasglu'r dystiolaeth a'r mesurau sydd eu hangen i sicrhau asesiad allanol llwyddiannus. 

Ymrwymodd y Bwrdd i gynnal adolygiad systemig o weithdrefnau strwythurol a sefydliadol, gan helpu'r staff i feithrin, mireinio a gwella systemau y dibynnwyd arnynt heb eu newid am flynyddoedd lawer. Er enghraifft, sefydlodd yr Ymddiriedolwyr strwythur rheoli newydd yn y Ganolfan, a chyflwynwyd system i reolwyr gyfeillio ag  Ymddiriedolwyr er mwyn iddynt allu trafod problemau, materion a syniadau yn ôl yr angen. Heddiw, mae pob rheolwr yn llunio a chyflwyno adroddiad bob tri mis i'r Bwrdd yn unol â'r cynllun gweithredu. 

Mae'n amlwg i'r Ymddiriedolwyr chwarae rhan hollbwysig wrth sicrhau y cyrhaeddwyd cerrig milltir penodol, gan annog staff i gadw momentwm wrth ennill marc ansawdd Elusen Ddibynadwy (marc barcud PQASSO). 

Lorraine Dodd, Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr: 'Rwyf wrth fy modd yn gweld ein bod ni fel Bwrdd yr Ymddiriedolwyr wedi ennill am ein 'harweinyddiaeth ragorol'. Rwy'n falch ein bod wedi gwthio ein hunain i helpu ein staff i ennill y marc ansawdd Elusen Ddibynadwy, oherwydd yn y pen draw, mae hynny'n golygu y bydd gwasanaethau'r Ganolfan yn fwy effeithiol ac yn arwain at well gwasanaethau i bobl â chyflyrau niwrolegol.' 

Yn y Rownd Derfynol:

Antur Waunfawr

Prosiect Datblygu Cymunedol Llanharan 


Defnydd gorau o'r Gymraeg

Outdoor Partnership

Enillydd: Partneriaeth Awyr Agored

Mae'r Bartneriaeth Awyr Agored wedi bod yn gweithredu fel elusen am yr 14 mlynedd ddiwethaf, yn gweithio gyda phobl o Gymru i ymgymryd â gweithgareddau awyr agored megis gweithgaredd gydol oes, yn cynnwys, hwylio, beicio, rhwyfo, hwylfyrddio, caiaco, cychod pŵer, syrffio padlo a dringo cerrig. Mae hi wedi derbyn dau enwebiad eleni: un am ymgysylltu cymunedol ac y llall am eu defnydd teilwng o'r Gymraeg.

Mae ei enwebiad cyntaf yn ymwneud â'i gwaith yn mynd i'r afael â'r anghydbwysedd yng nghyfranogiad menywod a merched a phobl ag anableddau mewn gweithgareddau awyr agored. Mae ei gwaith wedi arwain at well aelodaeth clybiau ymhlith y grwpiau hyn, gyda nifer yr aelodau anabl yn cynyddu o 4% i 9% - sy'n uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol ar draws yr holl chwaraeon - ac aelodaeth menywod yn codi o 41% i 46% yn ystod y 12 mis diwethaf. 

Yn 2005, 15 clwb yn unig oedd yn gweithredu, ond diolch i'r elusen a'i hyfforddiant o 4,500 o wirfoddolwyr, erbyn hyn mae dros 100 o glybiau gweithgareddau awyr agored ar waith, gan gynnig sesiynau rhagarweiniol â chost isel. Yna mae'r clybiau hyn yn cael eu cefnogi a'u galluogi i letya, integreiddio ac ysgogi aelodau o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ac i gynnig addysg hyfforddwyr. 

Mae hi hefyd wedi sefydlu'r Ŵyl Gweithgareddau Awyr Agored Ysgolion ADY ​​gyntaf, lle mae ysgolion ADY o bob rhan o ogledd Cymru yn mynychu'r ŵyl wythnos o hyd gyda'r cyfle i roi cynnig ar ddringo, beicio a rhwyfo. 

Mae'r elusen hefyd wedi gwneud llawer i gynyddu'r cyfleoedd sydd ar gael i siaradwyr Cymraeg gymryd rhan, datblygu neu weithio yn y sector awyr agored, gan ddefnyddio'r Gymraeg fel ei dull cyfathrebu bob dydd, gyda'r nod o'i gwneud yn norm. Gwelwyd Saesneg fel iaith bob dydd Gweithgareddau Awyr Agored ac mae hyn wedi dieithrio cyfran fawr o boblogaeth Gogledd Cymru, sydd yn draddodiadol wedi gweld gweithgareddau awyr agored fel rhywbeth y mae twristiaid o Loegr yn ei wneud. 

Mae'r elusen wedi gweithio'n helaeth gyda'r Mentrau Iaith i ddatblygu adnoddau iaith Cymraeg, megis geiriadur o derminoleg Awyr Agored Cymru a chyfieithu llawlyfrau cymwysterau. Mae ei Chynllun Iaith Gymraeg wedi'i gymeradwyo gan y Comisiynydd Cymraeg. 

Mae llwyddiant y prosiect yng ngogledd Cymru bellach yn cael ei efelychu ledled Cymru dros y pum mlynedd nesaf.

Tracey Evans, Prif Weithredwr 'Rydyn ni wedi gwirioni ein bod wedi cael ein henwebu ddwywaith eleni - mae'n gyfle gwych i godi proffil yr elusen. Mae'r holl staff, ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr wedi ymrwymo i'n gwaith - rydym yn angerddol am weithgareddau awyr agored ac eisiau i bawb gymryd rhan ac yn eu mamiaith. Mae'r buddion yn anhygoel, i'r unigolyn, y gymuned a Chymru. Diolch yn fawr iawn.'

Yn y rownd derfynol:

Clwb Gemau Fideo Menter Caerffili

Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliad y Merched

 

 

Community Engagement Award


Mals marauders

Enillwyr: Mal's Marauders

Sefydlwyd yr elusen Mal's Marauders Men's Health i alluogi dynion - llawer ohonynt  dros 45 mlwydd oed - i drafod eu hiechyd meddwl, drwy gerdded a siarad yng nghanol byd natur. Sefydlwyd y grŵp yn 2017 gan Mal Emerson, a gafodd ddamwain yn y gweithle yn 1997 a achosodd anafiadau parhaol i'w goesau ac Anhwylder Straen Wedi Trawma.

Mae neges syml ar Facebook wedi esgor ar elusen fywiog, ifanc ei hysbryd sy'n ffordd arbennig o ddod â dynion ynghyd. Ond mae'n llawer mwy na grŵp cerdded. Mae aelodau o'r grŵp wedi dweud bod eu hiechyd a'u ffitrwydd cyffredinol wedi gwella, ac mae rhai wedi gweld cryn welliant yn eu hiselder a'u hunigrwydd.

Yn ogystal â gwefan gynhwysfawr, mae'r elusen wedi sefydlu grŵp Whatsapp i roi cymorth amhrisiadwy gan eraill i unrhyw ddyn sy'n teimlo'n isel neu dan straen. Nid oes therapyddion na meddyginiaeth - dim ond dyn yn helpu ei gyd-ddyn. Yn wir, mae pum dyn wedi dweud wrth ymddiriedolwyr bod y grŵp Whatsapp ei hun wedi atal hunanladdiad yn eu hachos nhw.

Yn fwy diweddar, mae'r Marauders wedi dechrau partneriaeth arloesol a all achub bywydau gyda The Bulldogs, y Samariaid a Choleg Castell-nedd Port Talbot wrth gynnal sesiynau Cymorth Cyntaf Iechyd Dynion mewn cyfanswm o 300 clwb chwaraeon. Mae'n debyg y bydd hyn yn cael effaith bositif ar fywyd miloedd o ddynion ac yn golygu bod gan bob clwb berson cymwys i aelodau o'r clwb allu siarad â nhw am eu hiechyd meddwl.

Graham Davies, Cadeirydd: 'Mewn cwta ddwy flynedd, rydym wedi llwyddo i ddangos pa mor effeithiol yw ymarfer corff ym myd natur. Mae'r ymyriadau ymarferol hyn - gan ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf - wedi trawsnewid iechyd meddwl ein haelodau ac wedi achub bywydau. Mae cael ein henwebu am ein gwaith yn cysylltu â'n cymuned yn destun balchder mawr ac yn anrhydedd arbennig i ni.'

Yn y rownd derfynol:

Sight Life

Partneriaeth Awyr Agored


 

Elusen ffyniannus

ACE

Enillwyr: ACE (Action in Caerau and Ely)

Mae ACE wedi'u henwebu am ddwy wobr eleni: y categorïau elusen ffyniannus a mudiad y flwyddyn. Mae wedi bod yn flwyddyn i'w chofio, lle gwelwyd ffawd yr elusen yn cael ei weddnewid mewn cyfnod o ddim ond 18 mis. 

Ym mis Mawrth 2018, collodd ACE y rhan fwyaf o'u cyllid craidd o Raglen Cymunedau yn Gyntaf Llywodraeth Cymru. Achosodd hyn lawer o bryder ymhlith staff, gwirfoddolwyr, cyfranogwyr, buddiolwyr a'r gymuned ehangach yng Ngorllewin Caerdydd ond drwy gydweithrediad a llawer o waith caled, mae ACE wedi sicrhau dyfodol cyffrous drwy arallgyfeirio ffynonellau incwm i gynnwys menter gymdeithasol a chyflenwi contractau. 

Mae eu cynllunstrategolnewydd wedi creu gweithgarwch menter, masnachu a datblygu asedau newydd i gynhyrchu incwm i gynnal gwasanaethau craidd, gan gynnwys sawl contract â'r bwrdd iechyd sy'n darparu gwasanaethau iechyd cymunedol hanfodol. Mae'r gwaith newydd hwn wedi arwain at gyfleoedd cyflogaeth newydd yn lleol, sy'n golygu bod y tîm wedi tyfu o 18 i 31 aelod o staff, ac yn ystod y cyfnod hwn mae wedi sicrhau dros £2.5 miliwn o fuddsoddiad yn un o gymunedau mwyaf difreintiedig Cymru.  

Mae prosiectau nodedig eraill yn cynnwys prosiect 'Eich Pantri Lleol' cyntaf Cymru, sy'n mynd i'r afael â thlodi bwyd drwy gyfranogiad cymunedol ac aelodaeth ac mae'r prosiect Bryngaer Gudd CAER - prosiect adfywio treftadaeth arloesol a fydd yn trawsnewid ased treftadaeth sydd wedi'i esgeuluso yn ganolfan ymwelwyr ac ymchwil. 

Disgrifir llawer o'r gwaith hwn gan fuddiolwyr fel gwaith sy'n 'achub bywydau'. Meddai un buddiolwr: 'Mi oedd fy ngwraig yn gwrthod mynd allan. Mi oeddwn i fel gofalwr iddi ... Erbyn hyn hi sy'n rhedeg siop gymunedol Dusty [..] mae hyn wedi gweddnewid fy mywyd [..] ac mae wedi adfer fy mherthynas â fy ngwraig!' 

Mae ACE yn fudiad sy'n pwysleisio pwysigrwydd perthnasoedd, caredigrwydd ac ymddiriedaeth, a dyna pam mae pobl a mudiadau, fel y Prif Weinidog Mark Drakeford, yn awyddus i weithio â hwy.

John Hallett, Cyfarwyddwr: 'Rydym wedi gwirioni o gael ein henwebu ddwywaith yng Ngwobrau CGGC eleni. Mae ACE yn elusen hynod iawn sy'n gwneud cymaint o wahaniaeth i fywydau cymaint o bobl yn Nhre-lai a Chaerau. Rwyf mor falch bod y staff a'r gwirfoddolwyryn cael y gydnabyddiaeth maent yn ei haeddu.'

 

Yn y rownd derfynol:

CYCA (Cymdeithas Ieuenctid a Phlant Sir Gaerfyrddin)

Ymddiriedolaeth Amgueddfa Cwm Cynon (CVMT)

 

 

Gwirfoddolwr y flwyddyn

Momena Ali winners image

Enillydd: Momena Ali, EYST Cymru

Dros y 15 mlynedd diwethaf, Momena Ali fu calon ac enaid EYST Cymru. Sefydlodd EYST yn 2005, bu'n gadeirydd arno dros y chwe blynedd diwethaf, a daeth yn Llywydd yn 2019. Mae ei brwdfrydedd, ei hegni a'i hymrwymiad wedi cynorthwyo miloedd o bobl ifanc o leiafrifoedd ethnig i gyflawni eu potensial llawn, gan eu cynorthwyo i oroesi heriau amrywiol, gan gynnwys cael mynediad at addysg uwch a diogelu pobl ifanc rhag priodasau dan orfod, eithafiaeth a cham-fanteisio.  

Mae Momena wedi gwirfoddoli miloedd o oriau o'i hamser, gan gynorthwyo ac arwain y staff a bwrdd yr ymddiriedolwyr i'w dyfu a'i ddatblygu i fod y sefydliad ffyniannus y mae heddiw: gan gynnwys 40 o staff, cannoedd o wirfoddolwyr, a gwasanaeth sy'n ehangu yng Nghaerdydd, Casnewydd a Wrecsam, yn ogystal ag Abertawe. 

Fel menyw Fwslimaidd ifanc a anwyd ym Mangladesh a oedd yn gweithio i Dîm Addysg Cyngor Abertawe, defnyddiodd Momena ei phrofiad personol i sefydlu prosiect peilot ar gyfer dynion ifanc Duon a Lleiafrifoedd Ethnig. Yn fuan wedi hynny, sefydlwyd EYST fel sefydliad annibynnol ac ymrwymodd Momena i'w gefnogi fel gwirfoddolwr a chadeirydd gweithgar iawn.  

Mae Momena wedi mynd o lanhau'r toiledau yng nghanolfan galw heibio ieuenctid gyntaf EYST, i drefnu digwyddiadau, ac mae wastad wedi gweithio'n anhunanol, heb geisio diolch na chydnabyddiaeth. Mae wedi sicrhau bod gwerthoedd sylfaenol y sefydliad yn cael eu hadlewyrchu yn ei holl waith, gan gymryd amser i wneud i bob aelod newydd o staff a gwirfoddolwr deimlo'n rhan o deulu EYST. 

Momena Ali: 'Diolch yn fawr iawn i chi am yr enwebiad caredig - roedd yn annisgwyl iawn. Mae EYST yn sefydliad gwych, ac rwyf mor falch o fod yn rhan o'i deulu. Mae gennym oll gyfrifoldeb i'n cymuned a hoffwn feddwl fy mod wedi gwneud gwahaniaeth i filiynau o bobl sy'n agored i niwed ledled Cymru gyfan. Mae gwirfoddoli yn rhywbeth gwerth chweil a gallaf ddweud yn onest y bu'n bleser cael y cyfle.'

 

Yn y rownd derfynol:

Elizabeth 'Buffy' Williams, Canolfan Pentre CIO

Katie Clark, Sefydliad Prydeinig y Galon

 

 

Gwirfoddolwr ifanc y flwyddyn

Laura Moulding winners

Enillydd: Laura Ann Moulding, Time to Change Wales

Gwirfoddolodd Laura gyntaf ar gyfer yr ymgyrch iechyd meddwl Amser i Newid Cymru yn 2016, gan hyfforddi fel hyrwyddwr cymunedol i gyflwyno digwyddiadau gwrth-stigma. Mae hyn yn golygu ei bod yn mynychu cynadleddau a sesiynau briffio polisi ac yn siarad yn agored am ei thaith iechyd meddwl. 

Mae Laura wedi dod yn wir lysgennad ar gyfer y rhaglen Amser i Newid Cymru, ac mae wedi ymddangos yn rheolaidd ar ddigwyddiadau radio a phroffil uchel i herio stigma iechyd meddwl, yma yng Nghymru.

Dywed Lowri, Rheolwr Rhaglen 'Time to Change Wales', a enwebodd Laura: 'Roeddem yn gwybod ar unwaith ein bod yn  arbennig, gan fod ganddi allu naturiol i ddal eich sylw. Mae'r adborth cadarnhaol a gawn gan gyflogwyr a threfnwyr digwyddiadau am gyfraniad Laura yn dyst i hyn. Mae rhannu ei stori wedi ysbrydoli eraill i gael yr help sydd ei angen arnynt.' 

Mae dull ac angerdd Laura o ddysgu yn amlwg yn ei rôl yn gwirfoddoli ar gyfer Amser i Newid Cymru. Mae ei hyder wedi cynyddu i'r rôl hon, ac mae wedi ennill sgiliau gwerthfawr mewn rheoli digwyddiadau a gwasanaeth cwsmeriaid. 

Mae Laura yn ymgorffori gwerthoedd craidd ethos y Rhaglen, a'r tîm yw'r cyfoethocach am ei chael hi ar fwrdd y llong. 

Laura Moulding: 'Rwy'n gyffrous iawn ac yn synnu fy mod wedi ennill y wobr hon. Pan fyddwch chi'n rhannu eich stori iechyd meddwl eich hun ag eraill, rydych chi bob amser yn gobeithio y byddai'ch geiriau'n annog eraill i gael y gefnogaeth sydd ei hangen arnyn nhw.

'Dechreuais wirfoddoli ar gyfer Amser i Newid Cymru ychydig dros dair blynedd yn ôl oherwydd nad oeddwn i eisiau i unrhyw un arall fynd trwy'r frwydr, stigma distawrwydd ac iechyd meddwl a gwahaniaethu fel y gwnes i.

'Mae gwirfoddoli wedi fy helpu i ddod o hyd i'm llais, ac i wneud pethau nad oeddwn i erioed o'r farn eu bod yn bosibl. Er gwaethaf fy mhrofiadau negyddol gyda salwch meddwl, rwy'n falch fy mod wedi ei droi'n bositif trwy ddefnyddio fy stori i helpu eraill. '


Yn y rownd derfynol:

Catrin Davies, BAYouth

Bethany Burrell, North Wales Wildlife Trust


 

Tîm Gwirfoddolwyr y Flwyddyn

Central Beacons winner image

Enillwyr: Central Beacons Mountain Rescue Team (CBMRT) 

Mae Tîm Achub Mynydd y Bannau Canolog (CBMRT) yn rhedeg gwasanaeth 999, 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn ym Marc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae hyn yn cynnwys Pen-y-fan (y copa uchaf yn ne Prydain), rhaeadrau Ystradfellte, yn ogystal ag ardaloedd trefol Caerdydd, Merthyr Tudful, Caerffili a Chasnewydd.

Heb y Tîm Achub, byddai llawer o fywydau mewn perygl. Hwn yw un o'r timau achub mynydd prysuraf yn y DU, ac roedd wedi ymateb i 124 o alwadau'r llynedd. Yn ogystal â'r digwyddiadau mynydd mwy traddodiadol, maent hefyd yn darparu adnodd cymunedol mewn ardaloedd gwledig a threfol. Mae hyn yn cynnwys arwain y gwaith o chwilio am bobl agored i niwed, gan gynnwys pobl hŷn, plant a phobl ifanc, sydd wedi crwydro o fannau diogel a chyfarwydd.

Maent hefyd yn helpu'r gymuned mewn cyfnodau o dywydd eithafol, gan gludo staff meddygol ardal i'w hymweliadau cartref; helpu parafeddygon ambiwlans i gyrraedd cleifion na fyddent yn gallu eu cyrraedd ar eu pen eu hunain; achub anifeiliaid; damweiniau awyrennau ysgafn a mawr ac ymchwiliadau'r heddlu - bron bob math o ddigwyddiad lle gall tîm â hyfforddiant arbenigol helpu.

Ym mis Tachwedd 2017, bu tân difrifol ym mhencadlys y Tîm a dinistriwyd llawer o'u cyfarpar arbenigol, a oedd yn golygu bod yn rhaid i'r tîm gydweithio'n glos i adfer y sefyllfa. Gan ddefnyddio cryfderau pob un o'r aelodau, ffurfiodd y tîm ddau weithgor arbenigol, gyda phob un yn datblygu cynlluniau i helpu i gael y Tîm yn ôl ar ei draed. Bron ddwy flynedd yn ddiweddarach, mae aelodau'r Tîm yn dal i gydweithio'n glos fel un uned i helpu pobl mewn angen ac yn gweithio i ailadeiladu'r hyn a ddinistriwyd gan y tân. Hyd yma maent wedi cael cyfarpar yn lle'r hyn a gollwyd, gan gynnwys tri cherbyd achub.

Penny Brockman, Arweinydd y Tîm 'Rwyf mor falch o'r tîm am eu cyfraniad sydd wedi ein galluogi i gael ein henwebu am Wobr bwysig CGGC, gan eu bod wedi gweithio mor galed yn ystod y blynyddoedd diwethaf i ailadeiladu'r gwasanaeth, ac i adnewyddu'r cyfarpar holl bwysig, gan gynnwys tri cherbyd achub. Ni ellir mesur eu cyfraniad i gymdeithas.'

 

Yn y rownd derfynol:

Community Furniture Aid

Hear to Help Powys

 

Organisation of the Year

 

Blood Bikes

Enillwyr: Beiciau Gward Cymru

Mae Beiciau Gwaed Cymru'n elusen wedi'i lleoli yng Nghymru sy'n darparu gwasanaeth cludo am ddim i'r GIG, i gludo cyflenwadau gwaed, plasma, llaeth y fron, dogfennau ac eitemau eraill ar hyd a lled y wlad. Mae'r gwasanaeth ar gael yn ddi-dâl ac mae'n weithredol bob dydd, gan gynnwys gwyliau banc a hyd yn oed dydd Nadolig. 

Yr hyn sy'n rhyfeddol efallai am Feiciau Gwaed Cymru yw bod yr elusen yn fudiad cwbl wirfoddol, heb ddim staff cyflogedig, ac er hynny, erbyn mis Medi 2019, roedd yr elusen wedi cwblhau 14,000 o deithiau cludo, sef cyfartaledd o ryw 300 y mis. Yn llynedd teithiodd y 24 beic modur 274,902 o filltiroedd ac mae eu haelodaeth wedi cynyddu i bron i 480 o wirfoddolwyr. 

Mae gan yr elusen gytundebau gwasanaeth ag Ambiwlans Awyr De Cymru a chytundeb tebyg ag Ambiwlans Awyr y Gogledd, yn benodol i ailgyflenwi gwaed. 

Eleni, daeth yn amlwg bod angen mawr am eu gwasanaeth ym Mhowys, gan mai dim ond gwasanaeth yn ôl y galw neu gludwyr o Loegr oedd ar gael yn y Sir. Ddechrau 2019, cafodd aelodau o Bowys eu hyfforddi fel rheolyddion a beicwyr, a chafodd y gwasanaeth ei lansio'n swyddogol fis Medi 2019. 

Datblygiad arloesol arall i'r elusen eleni fu System Cynllunio Adnoddau Menter bwrpasol, a oedd yn galluogi rheolyddion i archebu beicwyr ar ddechrau eu shifft, gan gofnodi manylion y cerbyd ac ati, ac i olrhain gwaith cludo o'r dechrau i'r diwedd. Mae'r ganolfan ddata hon yn gwneud y gwasanaeth yn fwy proffesiynol fyth, gan alluogi gwirfoddolwyr i wasanaethu'r elusen o ble bynnag mae signal ffôn ar gael. 

Mae cyflawniadau'r elusen yn ystod y 12 mis diwethaf wedi bod yn sylweddol iawn, ac mae'r cymorth a roddir i'r GIG yn amhrisiadwy. 

Nigel Ward, Cadeirydd: 'Rydym wedi cymryd camau breision eleni i wneud y gwasanaeth a ddarperir gennym i GIG Cymru yn fwy proffesiynol byth, gyda'r gallu i olrhain gwaith cludo o'r dechrau i'r diwedd, yn ogystal ag ehangu ein gwasanaeth i gynnwys Powys.

'Mae ein gwirfoddolwyr yn rhyfeddol ac mi wn fod staff y GIG ar hyd a lled y wlad yn gwerthfawrogi ac yn sylweddoli maint eu cyfraniad. Bydd yr enwebiad hwn yn codi proffil yr elusen ac yn ein hysbrydoli i fod yn fwy ac yn well yn 2020.' 

Yn y rownd derfynol:

ACE (Action in Caerau and Ely)

Mudiad Meithrin

Music in Hospitals & Care

Ymddirieolaeth Elusennol Stephens and George

St John Cymru